Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność

Dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań zaplanowanych w dokumencie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja polityki społecznej wobec osób starszych monitorowana będzie w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

Efekty z realizacji założeń zawartych w przedmiotowym dokumencie będą podlegały ocenie w ramach kolejnych edycji „Informacji o sytuacji osób starszych”. Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań zobowiązane będą do zebrania oraz przedstawienia informacji na temat stanu ich realizacji.

Jedną z kluczowych części dokumentu stanowi zestawienie poszczególnych działań, w którym uwzględniono zarówno podmiot koordynujący wraz z podmiotami współpracującymi przy realizacji poszczególnego poddziałania, planowany termin realizacji oraz sposób monitorowania.

Dokument przewiduje realizację szeregu działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:

 1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.
 2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.
 4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.
 6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.
 7. Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze).

Dodatkowo w „Polityce społecznej wobec osób starszych 2030″ po raz pierwszy zaprojektowane zostały działania skierowane do niesamodzielnych osób starszych:

 1. Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych.
 2. Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych.
 3. Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym.
 4. System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne.

Podstawa prawna

Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1169/M2018000116901.pdf ).

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Spotkanie grupy wsparcia – 27 czerwca

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia w dniu 27 czerwca 2019 o godz. 17:00 (bez zapisów), w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia, dedykowane zarówno osobom, których bliscy dopiero zostali zdiagnozowani jak i tym, które mierzą się z chorobą bliskiej osoby od dłuższego czasu. Spotkania mają charakter nieodpłatny i odbywają się cyklicznie.

Grupę prowadzi Paulina Polek, psycholog neurokognitywista z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dotkniętymi chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera, a także z ich rodzinami.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Światowa Ankieta na temat choroby Alzheimera

Alzheimer's Disease International (ADI) zleciła London School of Economics and Political Science (LSE) opracowanie największego na świecie badania na temat postaw ludzi wobec demencji, która będzie podstawą World Alzheimer Report 2019, który zostanie wydany we wrześniu.

Ankieta ADI jest w pełni anonimowa, dostępna online, oraz w wielu językach.

Badanie potrwa około 10 minut a jego ukończenie przyniesie korzyści osobom z demencją na całym świecie.

Pytania są głównie wielokrotnego wyboru i skierowane są do czterech kluczowych grup socjodemograficznych:

 • ogółu społeczeństwa,
 • pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • ludzi żyjących z demencją,
 • opiekunów osób z demencją.

Chcemy, aby była to największa na świecie ankieta dotycząca postaw związanych z demencją, więc prosimy Państwa o uczestnictwo i udzielenie nam pomocy poprzez rozpowszechnianie tej ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych do wszystkich zainteresowanych.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Kampania świadomościowa na temat choroby Alzheimera

Wspólnie z firmą Teka uruchomiliśmy kampanię świadomościową na temat choroby Alzheimera.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami osoby pomagające chorym na Chorobę Alzheimera lub na inny rodzaj demencji, jako opiekunowie nieformalni, opiekunowie formalni, lub inne osoby które spotkały się z tym problemem.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Nowa ciekawa oferta Centrum ORIGIN

Najnowocześniejszy obiekt w Polsce • Kanadyjski standard opieki • Architektura terapeutyczna

CENTRUM ORIGIN OTWOCK (ul. Bernardyńska 13, 05-400 Otwock) oferuje specjalnie przygotowany program Origin MemoryCare.

W cenie usług wliczone są codzienne zajęcia rehabilitacyjne.

Na terenie Centrum mieszczą się poradnie specjalistyczne.

Nowo otwarte Centrum oferuje specjalne rabaty dla pierwszych 30 pensjonariuszy.

INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I REZERWACJA TERMINÓW:

 • Infolinia: +48 797 606 112
 • Recepcja: +48 22 102 60 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18)
 • Adres e-mail: info@originpolska.com
 • www.originpolska.com
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Światowy Dzień Chorego Ogólnopolski Dzień Opiekuna

W poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, a jeden dzień później 12 lutego, aby zaznaczyć ścisły związek i podkreślić ważność relacji chory-opiekun w wieloletniej trosce o zdrowie chorego, po raz pierwszy będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Opiekuna.

W przypadku choroby Alzheimera, oraz podobnie dla innych chorób otępiennych, około 85% – 95 % opiekunów to opiekunowie rodzinni. Z Raportu NIK, ponad 80% opiekunów to kobiety, średnio 2 osoby opiekują się chorym, chorych tylko na ch. Alzheimera jest 360-470 tys. osób, tzn., że liczba opiekunów tylko tych chorych jest b. duża i wymaga analizy ich kondycji psychicznej i fizycznej. Praca opiekunów w przypadku chorego w zaawansowanym stadium choroby wymaga 24 godz. ogromnego wysiłku. A dodatkowo wg 76% opiekunów uzyskanie instytucjonalnej pomocy jest trudne, a 83% uważa że nie otrzymują z zewnątrz jakiejkolwiek bezpłatnej pomocy/wsparcia. Wielu opiekunów wskazuje, że musieli zrezygnować z pracy zawodowej, lub ją ograniczyć, zrezygnować z wakacji, ograniczyć kontakty towarzyskie, lub swoje zainteresowania. Wielu stwierdza, że ich stan zdrowia się pogorszył.

Pamiętajmy, że dobre samopoczucie osoby którą się opiekujemy zależy bezpośrednio od dobrego samopoczucia opiekuna. Najlepiej, aby był to opiekun który chce i potrafi zadbać o siebie samego, ma stały plan dnia, gdzie jest miejsce na wypoczynek i relaks i który podtrzymuje i nawiązuje kontakty społeczne i wystrzega się izolacji.

Niestety Sejm w ubiegłym roku odrzucił projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym który zakładał m.in. wprowadzenie “urlopu wytchnieniowego” dla wszystkich osobiście opiekujących się takimi osobami.

Dziękujemy Opiekunom za ich troskę i wspaniałą, trudną pracę.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Poszukujesz domu opieki dla swojego bliskiego?

W Stowarzyszeniu znajdziesz największy wybór takich miejsc i profesjonalną pomoc w jego wyborze – we wtorki, w godz. 15.00-17.00

Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z następującymi domami opieki:

 1. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek ul. Strużańska 10, 05-119 Józefów k. Legionowa
 2. Duomed Leśna Przystań ul. Gliniecka 36, 05-270 Marki
 3. Centrum Origin Otwock, ul. Bernardyńska 13, 05-400 Otwock
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Konferencja poświęcona praktycznemu zastosowaniu Metody Montessori Senior

Centrum Montessori Senior, wraz z Katedrą Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, organizuje dwudniową konferencję poświęconą praktycznemu zastosowaniu Metody Montessori Senior.

Do Warszawy przyjedzie wybitny specjalista w dziedzinie niefarmakologicznych terapii dla osób zaburzeniami poznawczymi i twórca Metody Montessori Senior - Dr Cameron Camp.

W trakcie drugiego dnia zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania technologiczne zwiększające bezpieczeństwo seniorów z chorobą Alzheimera.

Szczegółowy program tego wydarzenia znajduje się na stronie:

W zakładce znajdziecie Państwo grafikę z zapowiedzią konferencji.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Przekaż 1% odpisu z podatku

Prosimy wszystkich członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia o przekazywanie na nasze cele statutowe 1% odpisu z podatku za 2018.

KRS 0000113790

Szanowni Państwo w związku z uruchomieniem od dnia 15 lutego 2019 r. nowej usługi Twój e-PIT, informujemy, że Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. specjalną zakładkę dla OPP, która jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/.

Polecamy ten bardzo wygodny sposób rozliczenia, umożliwiający również decyzję o wyborze nr KRS (jeśli wcześniej nie było decyzji) w celu przekazania 1% dla naszej organizacji.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

NIE ZAPOMINAJMY O TYCH, KTÓRZY JUŻ NIE POTRAFIĄ PAMIĘTAĆ.

Już dwudziesty ósmy rok pomagamy chorym i ich opiekunom rodzinnym. Liczymy bardzo na pomoc tych, którym nie jest obojętny los chorych na chorobę Alzheimera i ich często zagubionych i potrzebujących pomocy opiekunów rodzinnych. Każda złotówka jest dla nas cenna !

Można nas wesprzeć w dowolnym terminie przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia na konto:

 • Santander Bank: 69 1500 1272 1212 7001 1122 0000

Jak co roku prosimy o przekazywanie swego 1% podatku na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Chorobę Alzheimera, KRS: 0000113790.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności