Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą ALZHEIMERA

Wiadomości z prac Komisji Sejmowych

Przedstawiamy informację Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nt.:

Ocena wykonania przez Polskę Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami - zakończona. Rząd zapowiada zmiany ws. ubezwłasnowolnienia 

link:      https://www.rpo.gov.pl/pl/content/komitet-onz-zakonczyl-ocene-wykonania-przez-polske-konwencji-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Informujemy, że 11 września 2018 odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej nt. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, oraz nt. sytuacji osób starszych - tę część przygotował Rzecznik Praw Obywatelskich.
poniżej link do tej informacji
proszę zwrócić uwagę na rozdział:
Problemy seniorów - przykłady,  nt. demencji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekazujemy Państwu informację o kolejnych działaniach na rzecz wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Informacja o posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 roku Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej link tu: 
 
 

Celem zorganizowania posiedzenia komisji i zaproszenia do udziału w nim przedstawicieli nauk medycznych, rządu, rzecznika praw obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych było przyspieszenie prac nad realizacją postulatu przygotowania narodowego planu leczenia choroby Alzheimera. W Polsce nie istnieje zintegrowany system leczenia i opieki nad osobami chorymi na choroby otępienne, szczególnie na chorobę Alzheimera oraz ich rodzinami i opiekunami. Polska nadal nie ma ani narodowej strategii, ani spójnego planu rozwiązania tego problemu, zarówno w aspekcie medycznym, jak i społecznym. W większości państw Unii Europejskich takie plany istnieją i w oparciu o nie prowadzone są działania zmierzające do zbudowania efektywnego systemu leczenia i pomocy osobom z chorobą Alzheimera. Założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego zostały opracowane w 2011 roku przez Koalicję Alzheimerowską z inicjatywy organizacji i stowarzyszeń pomocy chorym we współpracy z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim.  Konkluzja: Komisja przygotuje stanowisko, które ma zawierać postulat opracowania przez rząd i wdrożenia w Polsce spójnego i zintegrowanego systemu leczenia i opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogólny link do Komisji Polityki Senioralnej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PRACEKOMST&NrKadencji=8&KodKom=PSN 

linki do interesujących dezyderatów:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PSN

a w szczególności:

* w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów   http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d3/$file/psn_d3.pdf

* w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d4/$file/psn_d4.pdf

*w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d5/$file/psn_d5.pdf oraz http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d6/$file/psn_d6.pdf

na temat: dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej.
na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy
na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy Państwa, że na stronie NIK pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/067/  ukazał się oczekiwany od dawna Raport pt.: "Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin".

Raport w niezwykle wnikliwy sposób opisuje całą problematykę opieki nad chorymi i systemu wsparcia ich opiekunów. 

Przedstawia w sposób bardzo krytyczny stan obecny, a w szczególności formułuje do Ministerstwa Zdrowia wiele trafnych wniosków i zaleceń. Dla potrzeb tego Raportu został opracowany przez TNS Polska Raport pt.:

"Społeczna świadomość na temat choroby Alzheimera oraz ocena sytuacji chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów." 

Jest to w tym zakresie unikatowy raport, zawierający bardzo pogłębione badania, dotychczas nie przeprowadzane na taką skalę.

W dniu 16 maja 2017 r. odbył się Panel Ekspertów, który podkreślił wysoką wartość raportu. Uczestnicy Panelu (głównie środowisko naukowe) również w sposób krytyczny ocenili dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia. Raport podkreśla, że na rzecz wypracowania polityki zdrowotnej wobec osób z chorobą Alzheimera aktywnie działały jedynie organizacje pozarządowe.

W Panelu uczestniczył Przewodniczący Stowarzyszenia, który podkreślił, że środowisko alzheimerowskie wiąże duże nadzieje z tak ważnym dokumentem przyczyniającym się do zwiększenia świadomości na temat tej choroby, zarówno u decydentów jak i u ogółu społeczeństwa, podkreślił, że najsłabszą stroną jest brak modelu leczenia i opieki, w szczególności rozwiązań organizacyjnych i standardów postępowania, w tym wczesnej i kompleksowej diagnozy. 

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z tym Raportem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Ważna informacja o posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które odbyło się w dniu 22 listopada 2017 roku na temat przyspieszenia prac nad realizacją postulatu przygotowania Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Do szczegółów odsyłamy do zakładki "Wiadomości z Komisji Sejmowych".

 
Wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego wymaga zgody decydentów politycznych i rządowych, temu służy nagłaśnianie ważności tej problematyki na komisjach sejmowych i senackich, poprzez NIK, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz współpracę z Ministerstwem Zdrowia,  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z instytutami naukowymi i innymi przyjaznymi nam instytucjami. Wierzę, że te różnorodne działania doprowadzą do oczekiwanego finału. Ostatnio takim pozytywnym przykładem był wniosek Pana Posła Michała Szczerby o przeznaczeniu 10 mln złotych na program pomocy chorym z chorobą Alzheimera zamiast na fundusz IPN. Wierzę, że ta suma (wprawdzie mała w stosunku do potrzeb) będzie dobrym początkiem finansowania Polskiego Planu Alzheimerowskiego, zwróciliśmy się o poparcie tego wniosku do najważniejszych osób w państwie, m.in. Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju i Finansów, klubów parlamentarnych i szefów partii  
                                                                                                      Zbigniew Tomczak
 
W nawiązaniu do posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP - "Polski Plan Alzheimerowski - jego znaczenie dla społeczeństwa" informujemy, że otrzymaliśmy oficjalne stanowisko tej Komisji (link TU) - jest to kolejny krok w kierunku wdrożenia tego planu. 
 
Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra Rozwoju i Finansów: TU
 
Informacja o pytaniu poselskim na temat Polskiego Planu Alzheimerowskiego
https://videosejm.pl/video/28663-michal-szczerba-i-lidia-gadek-pytanie-z-14-grudnia-2017-r
Coraz częściej sprawy alzheimerowskie przebijają się do świadomości polityków
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Przekazujemy Państwu informację z posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w sprawie Polskiego Planu Alzheimerowskiego, które odbyło się 7 lutego 2018 roku. W posiedzeniu wziął czynny udział nasz przedstawiciel. TU sprawozdanie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Wspierają nas

             
logo cap white 1p     

Centrum Szkoleniowe Green Pencil

logo gp
   

 logo magiczny dywanMagiczny Dywan wspiera rehabilitację ruchową, kondycję psychiczną i zdolności poznawcze do stosowania głównie w domach opieki

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!